Leeuwarder Courant  |  13 May 2005

Plaats: Theater Romein, Leeuwarden.
Gebeurtenis: ‘Kamu/Jij’, dansvoorstelling van Gerard Mosterd

LEEUWARDEN – Dans gaat toch al vaak over intimiteit, over aantrekken en afstoten. ‘Kamu/Jij’ behandelt die dingen expliciet, maar er staat meer op het spel: de spanning tussen verschillende culturen, taboes, hypocrisie. Choreograaf Gerard Mosterd is van gemengd Nederlands-Indonesische afkomst en ‘Kamu/Jij’ is losjes gebaseerd op ‘De stille kracht’, die beladen, onheilszwangere Indische roman van Louis Couperus.

Mosterd staat een ander soort zinnelijkheid voor dan de televisiebewerking uit de jaren zeventig, waarin een naakte Pleuni Touw voor zulke zweterige tafeleren zorgde. De band met de roman is losjes, maar en zijn wel wat lijnen te trekken. Als de vijf dansers als in een blok voor het publiek staan, grimassen trekkend en haast ontmenselijkte bewengingen voortbrengend, valt daarin gemakkelijk de samenleving te herkennen, die taboes en de schone schijn graag in stan houdt.

Dat ‘blok’ komt steeds terug, als een soort koor dat als in een Grieks drama de gebeurtenissen van commentaar lijkt te voorzien. Daartussenin zijn tweeën of drieën in de weer. Mooie, tere duetten kan Mosterd maken, waarin de dansers elegant of juist heel zinnelijk verstrengeld zijn of in sierlijke bochten om elkaar heen draaien.

Een danser lijkt zelfs in duet met zijn schaduwbeeld, waarin we wellicht zelfs de stille kracht moeten herkennen die Pleuni destijds zo rauw bespuugde. Aan het eind wikkelen de vijf zich in een soort cocons om zich daar met de moed der wanhoop weer aan te ontworstelen. Als ze na afloop van de wilde strijd uitgeput op de grond liggen, is hun luidruchtige gehijg geen loos gebaar. Want in de geprojecteerde teksten, die klaarblijkelijk teruggaan naar het pre-islamitische Java, komt het verband naar voren tussen adem en erotiek. Een mooi slot van een lichtelijk verbrokkeld, maar intrigerend dansstuk.

J.H.

[English Translated]

Dancing On Taboos After “The Hidden Power”

Place: Theater Romein, Leeuwarden.
Event: ‘Kamu/Jij’, dansvoorstelling van Gerard Mosterd.

LEEUWARDER – Dance often is about intimacy, about attraction and repulsion. “Kamu/Jij” treats those things explicitly, but there is more involved: the tension between several cultures, taboos, hypocrisy. Choreographer Gerard Mosterd is of mixed Dutch-Indonesian origin and “Kamu/Jij” is freely based on “The Hidden Power”, that loaded, misfortune-omen Indisch novel by Louis Couperus.

Mosterd imagines a different kind of sensuality compared to the television version from the seventies, in which naked (dutch actress) Pleuni Touw ensured such sweaty atmospheres. The link with the novel is loose, but one can trace a couple of connections. When the five dancers are standing as in a block in front of the public, deforming faces and producing dehumanised movements, one could easily recognize society in this, which gladly prefers to maintain taboos and superficial appearance.

This “block” returns permanently, as a kind of choir which, like in Greek drama seems to want to provide the events with comments. Inbetween there are duets and trio’s at work. Beautiful, delicate duets Mosterd can make, in which the dancers are elegantly or even very sensually entwined or elegantly turning around each other.

A dancer even seems in duet with its shadow picture, in which we must possibly even recognise the Hidden Power which at the time spat so crudely on Pleuni.To the end the five wind themselves in kind of cocoons from which they try to liberate themselves with the courage of despair. Once they lie down after a wild battle, exhausted on the floor, their noisy inhalation is no meaningless gesture. For in the projections of text which date back from preislamic Java the link becomes visible between breath and the erotic. A beautiful though slightly crumbly, but intriguing dance piece.

J.H.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.